132 θέσεις εργασίας στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

 

Το Γ.Ν. Κομοτηνής καλει τους ενδιαφερόμενους, ιδιώτες – φυσικά πρόσωπα σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύναψη είκοσι εννέα (29) ατομικών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, για υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων του και του περιβάλλοντος χώρου .

Οι συμβάσεις που θα συναφθούν θα ανέρχονται σε είκοσι εννέα (29), για θέσεις εργαζομένων ως καθαριστών – τριών για τα κτίρια του ΓΝ Κομοτηνής , ΔΙΕΚ και ΚΕΦΙΑΠ, με οκτάωρη (8ωρη) απασχόληση .

Τα πρόσωπα που συνάπτουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπάγονται στην ασφάλιση ΙΚΑ- ΕΤΑΜ. Το κόστος σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εκάστου συμβαλλόμενου, καθορίζεται σε μηνιαία βάση σύμφωνα με τις μικτές μηνιαίες αποδοχές που θα λάμβανε ένας μόνιμος υπάλληλος καθαριότητας, κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) στον ίδιο Φορέα, σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο (Ν. 4354/2015), λαμβανομένων υπόψη όλων των επιδομάτων, προσαυξήσεων και αποζημιώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία .

Οι ως άνω συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνάπτονται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης του νόμου, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η περίπτωση (β) της παρ. 1 του άρθρου 63 του Ν. 4430/2016.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

(Υπόδειγμα αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης ακολουθούν – επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση . Πριν τη συμπλήρωσή τους συμβουλευτείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)

1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας

2. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει α) ότι κατά την ημέρα υποβολής της αιτήσεως ή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων είναι άνεργοι και β) η τελευταία ημερομηνία της τελευταίας εγγραφής συνεχόμενης ανεργίας μέχρι την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης .

3. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ, πρόσφατης έκδοσης και όχι παλαιότερης των δυο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων . Για την πιστοποίηση της πολυτεκνικής ιδιότητας απαιτείται πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (ΑΣΠΕ) (Ν. 4316/2014 ΦΕΚ 270/Α). (Για την απόδειξη σχετικών ιδιοτήτων βλ . Παράρτημα)

Διαφημιστική καταχώρηση
Διαφημιστική καταχώρηση

5. Δικαιολογητικά ενδεικτικά απόδειξης συναφούς εμπειρίας στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα ή με Συμβάσεις Έργου :

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή , στην Ταχ. Δ/νση: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΣΓΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 45 ΤΚ 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την αναφερόμενη στο φάκελο αποστολής ημερομηνία, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων .

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από επόμενη της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του Νοσοκομείου ήτοι από 29.12.2016 ως και 9.1.2017

Πηγή: http://www.altsantiri.gr


Το altsantiri πρόσθεσε στα παραπάνω:

Tο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας – Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν τριάντα δύο (132) ατόμων, για την κάλυψη απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων της οργανικής μονάδας της έδρας Λάρισα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και της αποκεντρωμένης οργανικής μονάδας Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», που εδρεύουν στη Λάρισα του Ν. Λάρισας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ [...] [...]

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα [...]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *