ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Ενότητα Λασιθίου

Συντάκτης:
Κατηγορία: Ελλάδα, Εργασία
 

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µέχρι 60 ηµεροµίσθια ανά άτοµο και για χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία πρόσληψή τους έως 30-11-2017 ), εργατοτεχνικού προσωπικού ΥΕ, συνολικού αριθµού τριών (3) ατόµων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου στα πλαίσια του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς, µε την ειδικότητα των εργατών αποθήκης. 

Κύριο έργο των εργατών αποθήκης θα είναι η φορτοεκφόρτωση των υλικών δακοκτονίας και η παράδοση στους Εργολάβους ∆ακοκτονίας και στους παγιδοθέτες των απαραίτητων δακοκτόνων υλικών, από την αποθήκη ∆ακοκτονίας στον Άγιο Νικόλαο καθώς και γενικότερες εργασίες στο χώρο αυτό.

3 Εργάτες αποθήκης µε έως 60 ηµεροµίσθια µέχρι την 30-11-2016 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ειδικότερα µε την αίτησή του στην οποία θα αναφέρεται εκτός από τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ΑΜ.ΙΚΑ του υποψηφίου καθώς και αντίγραφα των σχετικών εγγράφων (έγγραφο στο οποίο να φαίνεται ο ΑΜΚΑ καθώς και έγγραφο από το ΙΚΑ όπου θα φαίνεται ο αριθµός Μητρώου ΙΚΑ ) ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει :

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας αρχής ή των κρισίµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιµων σελίδων του ατοµικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ηµεροµηνία γέννησης πρέπει να προσκοµισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.

2. Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας, πρόσφατης έκδοσης, (όχι παλαιότερης των δύο µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων) από τον οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα, µε την οποία βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος είναι µόνιµος κάτοικος του δήµου αυτού . (για την απόδειξη του κριτηρίου της εντοπιότητας). Για την απόδειξη του κριτηρίου αυτού δεν γίνεται δεκτό πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα του δηµότη.

3. Πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕ∆ για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας. Η ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι άνεργος κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της βεβαίωσης. Αποκλείεται η απόδειξη µε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας. Ο υπολογισµός του χρόνου ανεργίας γίνεται από την τελευταία ηµέρα προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων και προς τα πίσω και αφορά συνεχείς πλήρεις µήνες.

Διαφημιστική καταχώρηση
Διαφημιστική καταχώρηση

4. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Εθνικού ∆ηµοτολογίου πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων), για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων.

5. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήµου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Εθνικού ∆ηµοτολογίου [(ΟΠΣΕ∆)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ Β΄/25-2-2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρµόδιας αλλοδαπής αρχής (προκειµένου για αλλοδαπό υποψήφιο µόνιµα εγκατεστηµένο οικογενειακώς στην Ελλάδα) συνοδευόµενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).

Προκειµένου για αλλοδαπό υποψήφιο που δεν είναι µόνιµα εγκατεστηµένος οικογενειακώς στην Ελλάδα, αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρµόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους της ιθαγένειας του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων) συνοδευόµενο από έγγραφο αρµόδιας αλλοδαπής αρχής (αντίστοιχο της ΑΣΠΕ ή άλλο), σύµφωνα µε το οποίο θα βεβαιώνεται ή πιστοποιείται, κατά τις διατάξεις του δικαίου του αλλοδαπού κράτους, η πολυτεκνική ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα και τέκνου πολυτέκνου. Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση περί µη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου µέλους της ίδιας οικογένειας κατά το τρέχον ηµερολογιακό έτος µε χρήση της πολυτεκνικής ιδιότητας.

6.Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 ότι έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν και ότι δεν έχει κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Ν. 3528/2007, Υπαλληλικός Κώδικας ,(καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση)

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση συµµετοχής µε συνηµµένα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στο Τµήµα Προσωπικού & Μισθοδοσίας, της Π.Ε. Λασιθίου (Πολυτεχνείου 1 – 72100 Άγιος Νικόλαος, υπ’ όψιν κυρίας Χειµωνίτη Κυριακής ή κυρίου Μαντζουράνη Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας: 2841340338 – 2841340345).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε( 5) ηµερολογιακές ηµέρες και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας στο κατάστηµα της υπηρεσίας (Ταχ. ∆/νση Πολυτεχνείου 1) και στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού καταστήµατος Αγίου Νικολάου.

Πηγή: http://www.altsantiri.gr/ergasia/proslipsis-stin-periferiaki-enotita-lasithiou/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *