ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Δήμου Νέας Ιωνίας

Συντάκτης:
Κατηγορία: Ελλάδα, Εργασία
 

Ο ∆ήµος Νέας Ιωνίας Αττικής επανανακοινώνει (λόγω µη κατάθεσης αιτήσεων) την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων χρονικής διάρκειας έως τρεις (3) µήνες για την κάλυψη εποχικών αναγκών της ∆ηµοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Αττικής.

Οι προς πλήρωση θέσεις είναι οι εξής:

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου 40, Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία, απευθύνοντάς την προς το Τµήµα Προσωπικού.

Διαφημιστική καταχώρηση
Διαφημιστική καταχώρηση

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ηµερών και αρχίζει στις 21/6/2017 και λήγει στις 26/6/2017.

Πηγή: http://www.altsantiri.gr/ergasia/proslipsis-stis-pedikes-kataskinosis-dimou-neas-ionias/

Πείτε τη γνώμη σας!