ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ Ελληνικού – Αργυρούπολης

Συντάκτης:
Κατηγορία: Ελλάδα, Εργασία
 

Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων ¨Άθλησης για Όλους¨ περιόδου 2017 – 2018, για τις εξής ειδικότητες :

Απαραίτητα δικαιολογία:

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοτυπία πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α., – ειδικότητας – βαθμός πτυχίου, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από την Ελλάδα.

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία που να αναγράφονται οι μήνες και οι ώρες εργασίας ( αναλυτικά για κάθε μήνα ξεχωριστά).

5. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα της ΓΓΑ, ή επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π.

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι :

Διαφημιστική καταχώρηση
Διαφημιστική καταχώρηση

Α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή, ότι θα απασχοληθεί στον Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α. σύμφωνα με το ωράριο που θα μου υποδειχθεί.

Β) ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευσή)

7. Βεβαίωση ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.

8. Έγγραφα που να υποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

9. Βεβαίωση του Δήμου περί μονίμου κατοικίας.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν την προκήρυξη από την ιστοσελίδα του Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α. και να υποβάλλουν αίτηση στα Γραφεία του Αθλητικού Οργανισμού, Τριπόλεως 6 & Λ. Κύπρου (Δημοτικό Κολυμβητήριο), τηλ. Επικοινωνίας: 210 9600639 – 210 9624042, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που να αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες.

Πηγή: https://www.altsantiri.gr

Πείτε τη γνώμη σας!