ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΠΕΘΕ Βόλου

Συντάκτης:
Κατηγορία: Ελλάδα, Εργασία
 

Το Ν.Π.∆.∆. ∆ήμου Βόλου «∆ημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. (∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.)» ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, τεσσάρων (4) ατόµων, ειδικότητας Ηθοποιών ∆Ε, σύµφωνα µε την προγραµµατική σύµβαση για το έτος 2017 µεταξύ Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού , Περιφέρειας Θεσσαλίας ,∆ήµου Βόλου και του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ για την πραγµατοποίηση των θεατρικών παραγωγών του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ως εξής:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόµενοι, µαζί µε την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας

2) Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών της ειδικότητας, όπως αναφέρονται στον πίνακα. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών που εκδόθηκε στην αλλοδαπή, επίσηµη µετάφραση αυτού στην Ελληνική Γλώσσα όπως ορίζουν οι κείµενες διατάξεις (αρ. 29 Π∆ 50/2001).

3) Βεβαιώσεις Επαγγελµατικής Εµπειρίας στο αντικείµενο της ειδικότητας

4) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

α) Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (µόνο για άνδρες) ή η νόµιµη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής

Διαφημιστική καταχώρηση
Διαφημιστική καταχώρηση

β) Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήµατος

γ) Αν υπηρετεί ή υπηρέτησε µε οποιαδήποτε ειδικότητα στο ∆ηµόσιο, σε ΝΠ∆∆ και σε ΟΤΑ, εφόσον δε αποχώρησε για ποια αιτία.

δ) Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη καιε) Ότι δεν παραπέµφθηκε µε τελεσίδικο Βούλευµα για κάποιο από τα αναφερόµενα στο άρθρο 22 του Π.∆ 611/77 εγκλήµατα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεµεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πληµµέληµα ή κακούργηµα.. Η τυχόν ανακρίβεια των δηλουµένων στοιχείων στην υπεύθυνη δήλωση επισύρει τις προβλεπόµενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Βόλου «∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.», ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Καραµπατζάκη – Αναπαύσεως, Τ.Κ. 38446 Βόλος, απευθύνοντάς την στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού (τηλ. επικοινωνίας: 24210 – 91191), όπου θα διατίθενται και έντυπα αιτήσεων.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες και αρχίζει από την επόµενη της δηµοσίευσης. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται τις εργάσιµες µέρες και κατά τις ώρες από 09:00 έως 13:00.

Πηγή: https://www.altsantiri.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.