ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ Δ. Τριφυλίας

Συντάκτης:
Κατηγορία: Εργασία
 

Ο Δήμος Τριφυλίας ενδιαφέρεται να αναθέσει υπηρεσίες γιατρού εργασίας για δώδεκα (12) μήνες με συνολικό προϋπολογισμό 4.662,00 €, σε εφαρμογή του Ν.3850/2010.

Να σταλεί σχετική προσφορά (κλειστή), για την παραπάνω υπηρεσία, στο Δημοτικό Κατάστημα Τριφυλίας (Τμήμα Προγραμματισμού – Κον Αλεξόπουλο Αλέξανδρο) έως και 21/11/2017 και ώρα 14:00. Μαζί με την προσφορά να επισυναφθεί υπεύθυνη δήλωση όπως το σχετικό υπόδειγμα.

Αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας πρόσληψης γιατρού εργασίας, αποτελεί η από 31/10/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

Διαφημιστική καταχώρηση
Διαφημιστική καταχώρηση

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης

Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) του οικονομικού φορέα ότι:
i) έλαβε πλήρη γνώση των τεχνικών προδιαγραφών τα οποία αποδέχεται
ανεπιφύλακτα.
ii) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς/αναθέσεις και δεν
έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας.
iii) δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής ή ότι έχει προβεί σε
διακανονισμό για την καταβολή τους. Τους φορείς κύριας και επικουρικής
ασφάλισης προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών.
iv) έχει εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις κατά την ημέρα ανάθεσης της
υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του ή του
ελληνικού δικαίου.
v) είναι εγγεγραμμένος σ΄ ένα από τα επαγγελματικά, εμπορικά μητρώα,
συλλόγους που τηρούνται στο κράτος-μέλος εγκατάστασής του, όπως
περιγράφεται στο παράρτημα XI του προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.
vi) να δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β)δωροδοκία,γ)απάτη, δ)τρομοκρατικά
εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε)
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας στ)παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
Vii) κατέχει τα προσόντα που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης Β.
Προσόντα ιατρού εργασίας.
Viii) αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση
των δικαιολογητικών που θα ζητηθούν για την ανάθεση της υπηρεσίας.

Πηγή: http://aftodioikisi.gr/proslipseis/proslipsi-giatrou-sto-d-trifylias/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.