ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΚΑΝΑ

Συντάκτης:
Κατηγορία: Ελλάδα, Εργασία, Πολλαπλές Πηγές Ετικέτες:
 

Διαβάσαμε το νέο στις ιστοσελίδες:

Στο https://www.altsantiri.gr διαβάσαμε:

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας του ∆ήµου Αθηναίων (Ο.Π.Α.Ν.∆.Α.) ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόµων ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ µε ωριαία αποζηµίωση και µέγιστη χρονική διάρκεια έως 28 εβδοµάδες και συγκεκριµένα τους εξής ανά ειδικότητα.

Οι ανωτέρω Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) θα υλοποιήσουν προγράµµατα στα κέντρα του Ο.Π.Α.Ν.∆.Α. και συγκεκριµένα στους Ανοιχτούς χώρους Άθλησης, στα Κλειστά Αθλητικά Κέντρα, στα Γυµναστήρια, στα Κολυµβητήρια, στα Πολιτιστικά Κέντρα, στους αύλειους χώρους σχολείων στο πλαίσιο του προγράµµατος Αθλοπαιδιές – Ακαδηµίες.

Οι χώροι που θα υλοποιηθούν τα προγράµµατα λειτουργούν από ∆ευτέρα ως Παρασκευή 8:00- 22:00 και Σάββατο 8:00-19:00. Η απασχόληση των Π.Φ.Α. θα είναι ως επί τω πλείστων στην απογευµατινή βάρδια. Οι είκοσι τέσσερις (24) Π.Φ.Α. θα απασχολούνται έως και δέκα οκτώ (18) ώρες εβδοµαδιαίως.

Οι ενδιαφερόµενοι Π.Φ.Α. που επιθυµούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο. θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από:

1. Βιογραφικό σηµείωµα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράµµατα, στην επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή.

3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώµατος ή ισότιµου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένου στην Ελλάδα.

4. Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

6. Βεβαίωση του ∆ήµου περί µόνιµης κατοικίας.

7. Βεβαίωση του ΟΑΕ∆ ότι είναι άνεργος.

8. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (µισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταµείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρηµένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σηµείωµα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

9. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα µονογονεϊκής οικογένειας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Η(...περισσότερα)

Το ΝΠΔΔ με επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας» Δήμου Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περίοδος 2017-2018, του Ν Π Δ Δ  Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Χίου, που εδρεύει στο Δήμο Χίου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ 6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Χίου, Μιχάλων 7, Τ Κ : 82132 Χίος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπ’ όψιν κας Δέσποινας Μαμούνα [τηλ επικοινωνίας: 22710 21057 (εσωτ. 1)]

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας, στα παραρτήματα αυτής και στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Χίου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα...

Πηγή: https://www.altsantiri.gr

Στο https://www.altsantiri.gr διαβάσαμε:

Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού είκοσι (20) ατόμων για απασχόληση έως πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο, για το μήνα Δεκέμβριο έτους 2017, προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες (καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων, πλατειών και παιδικών χαρών) για την εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα πρόσληψης τόσο κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο της πρόσληψης

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν 3584/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν

4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, οδός Κολιάτσου 32, από 1 Δεκεμβρίου 2017 έως και 6 Δεκεμβρίου 2017.

(...περισσότερα)

Δείτε αναλυτικά στην aftodioikisi gr τις θέσεις που έχουν ανοίξει σε δήμους και περιφέρειες κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους:

Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δ Ερέτριας

Προσλήψεις 35 ατόμων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

Προσλήψεις 3 Γυμναστών στο Δ Αλιάρτου-Θεσπιέων

Πρόσληψη παθολόγου στη Χίο

Προσλήψεις 2 βρεφονηπιοκόμων στο Δ Χίου

Προσλήψεις 8 ατόμων στο Δ Μεγαρεών

Προσλήψεις 2 γιατρών στο Δ Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δ Κορινθίων

Πρόσληψη χειριστή μηχανημάτων στο Δ Βέλου-Βόχας

Διαφημιστική καταχώρηση
Διαφημιστική καταχώρηση

Πρόσληψη δικηγόρου στο Δ Διδυμοτείχου

Προσλήψεις 2 μηχανικών στο Δ Γαλατσίου

...

Πηγή: http://www.aftodioikisi.gr

Στο https://www.altsantiri.gr διαβάσαμε:

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) θέσεων Π Ε Καθηγητών Φυσικής Αγωγής µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι ∆ Ο Χ ), µέχρι την 30/06/2018, µε ωριαία αποζηµίωση, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους, περιόδου 2017-2018 του ∆ήµου Αλιάρτου – Θεσπιέων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 60 ετών Φ Α Α γ Ο , υποβάλλουν αίτηση στο φορέα υλοποίησης

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

6. Βεβαίωση του ∆ήµου περί µόνιµης κατοικίας

7. Βεβαίωση του ΟΑΕ∆ ότι είναι άνεργος

8. Έγγραφα που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία όπως: βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λ π

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση (µόνο αυτοπροσώπως ή µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους) στo Πρωτόκολλο του ∆ήµου Αλιάρτου – Θεσπιέων (Ταχ ∆/νση: Λεωφ Αθηνών – Αλίαρτος – Τ Κ :32001) κατά τις ώρες 09.00 έως 14.00.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε δύο εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες, ενώ για πληροφορίες θα πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Ανθρώπινου ∆υναµικού – Μητρώων & ∆ιαδικασιών Προσωπικού (Ταχ ∆/νση: Λεωφ Αθηνών – Αλίαρτος, Τηλ Επικοινωνίας: 22683-50.214)

(...περισσότερα)

Στο https://www.altsantiri.gr διαβάσαμε:

Ο ∆ήμος Πειραιά ανακοινώνει την σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε δύο (2) ΠΕ Ιατρούς για ένα (1) έτος, για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους δηµότες µέσω της λειτουργίας των ∆ηµοτικών Πολυιατρείων, µε τις εξής ειδικότητες:

Α Χειρουργικής µε εξειδίκευση κατά προτεραιότητα στο µαστό

Β Μαιευτικής-Γυναικολογίας

1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1) Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 25 ως 65 ετών

2) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν

3) Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση)

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Πτυχίο ή δίπλωµα Ιατρικής ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε Α Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π Σ Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος

γ) Βεβαίωση ιδιότητας µέλους Ιατρικού Συλλόγου

δ) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόµενη µε βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται

ε) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή άλλων δηµόσιων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας Εκτός των ανωτέρω, απαιτούνται επιπλέον:

Α Για τη θέση της ειδικότητας Χειρουργικής µε εξειδίκευση κατά προτεραιότητα στον µαστό:

α) Άδεια χρησιµοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Χειρουργικής, ή Βεβαίωση εκδιδόµενη από αρµόδια διοικητική αρχή ότι ο υποψήφιος πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση ιατρικού επαγγέλµατος της ειδικότητας Χειρουργικής

β) Εξειδικευµένη εµπειρία στη Χειρουργική του µαστού Εάν δεν υπάρξουν υποψήφιοι µε εξειδικευµένη εµπειρία στην Χειρουργική του µαστού, γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι που κατέχουν µόνο την ειδικότητα Χειρουργικής

Β Για τη θέση της ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας:

Άδεια χρησιµοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας, ή Βεβαίωση εκδιδόµενη από αρµόδια διοικητική αρχή ότι ο υποψήφιος πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση ιατρικού(...περισσότερα)

Στο https://www.altsantiri.gr διαβάσαμε:

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Θεραπευτικών Μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρούς, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος και ως ακολούθως:

ΑΤΤΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΚΕΡΚΥΡΑ 

ΚΑΒΑΛΑ

ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι, για όλες τις ειδικότητες της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, μπορούν να αποστείλουν την Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση ΜΟΝΟ με συστημένη επιστολή στον Ο ΚΑ ΝΑ στη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ – ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, 10433 – Αθήνα Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος : 5138/07.12.2017 Πόλη:Ειδικότητα:

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την 10/12/2017 ημέρα Κυριακή και λήγει την 29/12/2017 ημέρα Παρασκευή Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την 10/12/2017 ή που θα υποβληθούν μετά την 29/12/2017 δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση

Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για ειδικότητες της ίδιας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από την περαιτέρω διαδικασία(...περισσότερα)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.