ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 48 ΑΤΟΜΩΝ στον Δήμο Καβάλας

Συντάκτης:
 

Το παρακάτω νέο διαβάσαμε παρόμοιο στις παρακάτω ιστοσελίδες:

Τριάντα επτά θέσεις μόνιμου νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού, προκηρύχθηκαν μέσω ΑΣΕΠ για τα νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της Κρήτης.

Πρόκειται για 16 θέσεις στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, 5 στο νοσοκομείο Χανίων, 5 στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, 4 στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, 2 στην Ιεράπετρα, 1 θέση στο Περιφερειακό Ιατρείο Σφακίων, από μία στα ΠΕΔΥ Ηρακλείου και Χανίων, 1 στο κέντρο Υγείας Κισσάμου και 1 στο κέντρο Υγείας Καντάνου.
Σε ότι αφορά τις προσλήψεις στο Νομό Ρεθύμνου, τα πέντε άτομα αφορούν στην ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του μοναδικού, δημόσιου κέντρου αποκατάστασης στη Κρήτη.
Επίσης από την προκήρυξη του ΟΑΕΔ προσλαμβάνονται 41 άτομα συνολικά, διαφόρων ειδικοτήτων και μάλιστα 8 από αυτούς αφορούν σε πληρώματα ασθενοφόρων, για την αντιμετώπιση του προβλήματος της υποστελέχωσης αυτής της ειδικότητας και την ασφαλή μεταφορά των ασθενών από τα Κ.Υ στα Νοσοκομεία του νησιού. Συνολικά στα Κ.Υ. και ΠΕΔΥ του νησιού προσλαμβάνονται με τη συγκεκριμένη προκήρυξη 18 άτομα.
Τέλος αναμένονται άμεσα οι οριστικοί πίνακες διοριστέων της προκήρυξης 5Κ, αφού ήδη ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί και από την οποία θα ενισχυθούν οι δομές Υγείας του Νησιού με 22 άτομα μόνιμου προσωπικού που αφορούν, σε 9 άτομα πλήρωμα ασθενοφόρων, 6 εργατοτεχνίτες και 7 Διοικητικό προσωπικό.
Η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, με ανακοίνωσή της, εκφράζει ικανοποίηση για την στελέχωση των υπηρεσιών της, διαβεβαιώνει τους πολίτες ότι, σε συνεργασία με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, θα συνεχίσει να εργάζεται «προς την κατεύθυνση της περαιτέρω ενίσχυσης των Νοσοκομείων και των δομών της πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας με προσωπικό, την αναβάθμιση του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και των υποδομών, προκειμένου να επουλωθούν όλες οι πληγές που άφησε και στη Κρήτη η εξάχρονη μνημονιακή πολιτική των προηγουμένων κυβερνήσεων, χρόνια κατά τα οποία είχαμε μηδενικές προσλήψεις προσωπικού, σωρεία αποχωρήσεων και καμία ανανέωση του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού των Νοσοκομείων».

...

Πηγή: http://www.ert.gr

Το Ν Π Δ Δ «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (Κ Α Φ Α Δ Η Λ ) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν Π Δ Δ «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (Κ Α Φ Α Δ Η Λ ) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ», που εδρεύει στο Δήμο Ηλιούπολης Ν Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόνταQ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν Π Δ Δ «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (Κ Α Φ Α Δ Η Λ ) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ», Νικομάχου 18, Τ Κ 16341, Ηλιούπολη, υπόψη κας Κυρ Δεσύπρη (τηλ επικοινωνίας: 2109958084, 2109958089)

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ηλιούπολης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα...

Πηγή: https://www.altsantiri.gr

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας ανακοινώνει την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού δέκα (10) ατόμων τα οποία για το μήνα Δεκέμβριο 2017 θα απασχοληθούν στο Δήμο μας από 18-12-2017 έως 22-12-2017. Ανώτατο όριο απασχόλησης κατ΄ άτομο πέντε (5) ημερομίσθια Προκειμένου να καλύψει πρόσκαιρες κα μικρής διάρκειας ανάγκες των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητας, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης

2. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν 3584 /2007 (καταδίκη, υποδικία δικαστική συμπαράσταση)

Διαφημιστική καταχώρηση
Διαφημιστική καταχώρηση

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

3. Υπεύθυνη δήλωση για το κώλυμα του άρθρου 16 του Ν 3584/2007 (χορηγείται από την υπηρεσία μας)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας (Γραφείο Πρωτοκόλλου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 11-12-2017 έως 15 -12- 2017.

...

Πηγή: https://www.altsantiri.gr

Στο https://www.altsantiri.gr διαβάσαμε:

Ο ∆ήμος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά σαράντα οκτώ (48) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Καβάλας, που εδρεύει στην Καβάλα, και συγκεκριµένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων, µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κύπρου 10, Καβάλα Τ Κ 65403, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού, υπόψη κας Mπάµπουλα Μαγδαληνής (τηλ επικοινωνίας: 2513500105 & 2513500115)

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού (∆Ε ή ΥΕ) Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία

Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριµένα κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ επιτρέπεται µόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ∆Ε που µπορεί να καλυφθούν επικουρικώς µε εµπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ

Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιµοποιήσει µία µόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίµησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ) που επιδιώκει

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο(...περισσότερα)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *