ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤΟΝ Δήμο Μαρκόπουλου Μεσογαίας

Συντάκτης:
Κατηγορία: Εκπαίδευση, Ελλάδα, Εργασία Ετικέτες:
 

Στο https://www.altsantiri.gr διαβάσαμε:

Το Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών, και Περιβαλλοντολογικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκόπουπου Μεσόγαιας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» ανακοινώνει τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε ένα (1) άτοµο για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών, και Περιβαλλοντολογικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκόπουπου Μεσόγαιας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Ν. Αττικής, µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: «Εκµάθηση κοπτικής ραπτικής» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) µήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης ο εξής αριθµός ατόµων:

1 ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», Κεντρική Πλατεία ∆ηµοσθένη Σωτηρίου, Τ.Κ 190 03 Μαρκόπουλο Μεσογαίας, υπόψη κας Κιµπεζή Αικατερίνης και κας Γκουλιούµη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 22990 20124).

Διαφημιστική καταχώρηση
Διαφημιστική καταχώρηση

(περισσότερα)

share->share_count); ?>